Luật Công chứng số 82/2006/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về phạm vi công chứng, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng và ...

Thủ tục công chứng văn bản khai nhận di sản

1. Hồ sơ: - Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận khôn...

Thủ tục công chứng văn bản từ chối nhận di sản

1. Hồ sơ - Người thừa kế có thể yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản. Khi yêu cầu công chứng văn bản từ chối nhận di sản, ngư...

Thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

1. Hồ sơ: - Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng ngư...

Thủ tục công chứng di chúc

1. Hồ sơ: - Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây: • Phiếu yêu cầu công chứng theo mẫu; • Bản sao giấ...

Thủ tục công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản

-  Công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực ...

Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

1. Hồ sơ - Người yêu cầu công chứng nộp một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây và nêu nội dung, ý định giao kết hợp đồng, giao dịch: • ...